Miljö

Miljöplan

Vi följer dessa punkter vid målningsarbeten

– Endast vattenbaserade färger kommer att användas.

Rengöring av verktyg och maskiner

– Avfall efter rengöring av verktyg minimeras genom att skrapa ur merparten av färgen tillbaka i burken. Vid kortare avbrott i användandet förvaras verktygen lufttätt (i exempelvis plastfolie). Rengöring av verktyg och maskiner utföres på ett sätt så att tvättvatten ej går ut i avloppet eller naturen orenat genom användande av verktygstvätt.

Skyddstäckning

– I största möjliga utsträckning skall papper och tyg användas för täckning. Där användning av plastfolie för täckning är nödvändig skall endast miljövänlig plastfolie användas. Sopsäckar av papper skall användas.

Hantering av överbliven färg

– För att minimera mängden av överbliven färg skall noggrann mängdberäkning göras innan beställning. Överbliven färg skall i största möjliga utsträckning återanvändas (som exempelvis grundfärg). Överbliven färg som av någon anledning inte går att återanvända skall tas om hand på ett miljöriktigt sätt genom destruktion.

Hantering av emballage

– Tomburkar skall insamlas,rengöras och återlämnas till leverantören enligt deras anvisningar. Papp,papper och kartong lämnas till återvinning.

Transporter

– Transporter skall samordnas i syfte att minimera dessa till det allra nödvändigaste.

Administration

– Brevpapper, kuvert m.m. skall vara miljödeklarerade. Bläck och tonerkassetter skall lämnas till återvinning.